thumb image

Terapia

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić
I wtedy pojawia się ten jeden,
Który nie wie, że się nie da
I on właśnie to coś robi.

Albert Einstein

Gabinet Terapii „Pod skrzydłami Anny Sowińskiej powstał” z myślą o dzieciach, rodzicach i nauczycielach, którym nie jest obca problematyka niepowodzeń szkolnych. Dysleksja, dysgrafia i dysortografia to specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, które są podstawowymi umiejętnościami człowieka. Trudności w ich nabywaniu często współwystępują z innymi trudnościami w nauce szkolnej. Każde dziecko, u którego zauważamy symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się powinno być jak najwcześniej zdiagnozowane i objęte specjalistyczną terapią pedagogiczną. 


Terapia pedagogiczna zmierza do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. Prawidłowe funkcjonowanie analizatorów: wzrokowego i słuchowego oraz prawidłowy rozwój ruchowy jest niezbędnym warunkiem opanowania przez dziecko umiejętności czytania i pisania w czasie przewidzianym programem szkolnym. W wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu analizatorów dziecko może napotykać wiele trudności podczas nauki szkolnej m.in. w zakresie wypowiadania się, czytania, pisania, rysowania a także w nauce innych przedmiotów.


Aby wspomóc dzieci, zmagające się z problemami związanym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zachęcam do skorzystania z mojej pomocy w przezwyciężaniu napotykanych trudności.
Gabinet jest również miejscem dla dzieci o większych potrzebach edukacyjnych, poszukujących nowych rozwiązań, uczących się planowania czasu pracy, technik szybkiego uczenia się oraz otwartych na działania twórcze. Dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych gabinet będzie również miejscem poszerzania warsztatu pracy poprzez poznawanie nowych technik na bazie pedagogiki zabawy i planu daltońskiego. Zachęcam do kontaktu dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Do zobaczenia 


Anna Sowińska

727 588 044