.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W „ALTER EDUKACJA Anna Sowińska”

zwana dalej „ALTER EDUKACJA

I. ALTER EDUKACJA deklaruje:

  1. Zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.

  2. Zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi

do ochrony danych osobowych.

II. ALTER EDUKACJA jest świadoma zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych i zamierza doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych tak, aby skutecznie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom.

III. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz.U.Nr101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr100, poz.1024) ustala się następujące wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ALTER EDUKACJA:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Dane osobowe w ALTER EDUKACJA przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

1) przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz.U.Nr101,poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych z nią związanych,

2) oraz innych przepisów ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

2. Dane osobowe w ALTER EDUKACJA przetwarzane są w celu informowania klientów o działaniach Firmy, ofercie handlowej, ciekawych wydarzeniach związanych z obszarem działania Firmy.

Art. 2

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w ALTERE EDUKACJA odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych w systemach informatycznych związanych z zarządzaniem sprzedażą, wystawianiem faktur, oraz w zbiorach danych osobowych znajdujacych się na serwerach, na których funkcjonują strony internetowe: www.alteredukacja.pl, www.maxiplansze.pl.

Art. 3

1. ALTER EDUKACJA realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

3) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. ALTER EDUKACJA nie zbiera oraz nie przechowuje wrażliwych danych osobowych wymienionych w art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 4

ALTER EDUKACJA realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed:

a) ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

c) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,

d) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Art. 5

ALTER EDUKACJA realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych udostępnia gromadzone dane osobowe wyłącznie osobom lub podmiotom do tego upoważnionym na mocy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie w firmie ALTER EDUKACJA.

Art. 6

1. ALTER EDUKACJA realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobowych osobom fizycznym będącym dysponentami tych danych.

2. Dysponentami danych osobowych są osoby, które powierzyły swoje dane ALTER EDUKACJA w związku z:

– zarejestrowaniem się na jednej z prowadzonych przez ALTER EDUKACJA stronach internetowych,

– złożeniem zamówienia na oferowane przez ALTER EDUKACJA produkty lub usługi,

– uczestniczeniem w szkoleniach organizowanych przez ALTER EDUKACJA

Art. 7

1. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych lub upoważnionej przezeń osoby może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.

2. W szczególności dostęp do danych osobowych na wskazanej w art. 10 ust. 1 zasadzie mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne, sady powszechne, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, działające w granicach przyznanych im uprawnień – wszystkie ww. po okazaniu dokumentów potwierdzających te uprawnienia.

OSOBY PRZETWARZAJACE DANE OSOBOWE

Art. 8

W ALTER EDUKACJA, Właściciel realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych jest odpowiedzialny za bieżąrealizacje tej polityki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 10

Osoby upoważnione przez ALTER EDUKACJA do przetwarzania danych osobowych zostają zaznajomione z zakresem informacji objętych tajemnica w związku z wykonywaną przez siebie pracą. W szczególności są one informowane o powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w ALTER EDUKACJA.

PRAWA OSÓB , KTÓRYCH DANE SA PRZETWARZANE PRZEZ

ALTER EDUKACJA Anna Sowińska

Art. 11

1. ALTER EDUKACJA gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją jego celów, realizacje uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa.

2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ALTER EDUKACJA Anna Sowińska, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na zasadach określonych w art. 32 – 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

BUDYNKI, POMIESZCZENIA I CZESCI POMIESZCZEN, TWORZĄCE

OBSZAR PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM

PRZETWARZANE SA DANE OSOBOWE

Art. 12

1. ALTER EDUKACJA realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wybiera rzetelne firmy, które świadczą usługi przechowywania danych oraz zarządania serwerami, na których ALTER EDUKACJA przetwarza są dane osobowe.

2. Komputery przenośne oraz nośniki danych, na których są zbiory danych osobowych, przechowywane są w siedzibie ALTER EDUKACJA Anna Sowińska w pomieszczeniach chronionych przed wstępem osób niepowołanych, a w przypadku, kiedy sa poza siedzibą firmy są należycie chronione przed kradzieżą.

3. Osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych określonej kategorii, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych lub wykonujące inne czynności niemające związku z dostępem do tych danych mogą przebywać w pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących siedzibę ALTER EDUKACJA Anna Sowińska, w których przetwarzane są dane osobowe – wyłącznie w obecności administratora danych – Właściciela

Art. 19

1. Całkowite opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób niepowołanych.